Verantwoord Mestvervoerrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Vraag en Antwoord

Vragen en antwoorden over rVDM. 

De weegmelding kan op 3 manieren worden doorgegeven aan rVDM:

 1. Via e-Cert.nl;  Door in te loggen op e-Cert.nl kunt u via de webschermen de weegmelding doorgeven.
 2. Via de rVDMapp; Een webapp die u op uw telefoon installeert en waarmee u onder andere de weegmelding kunt doorgeven.
 3. Via uw Bedrijfsmanagement systeem (BMS).

Ja, dat kan. Als u nieuwsgierig bent naar het nieuwe rVDM, dan kunt u meedoen aan de pilots. Meedoen is eenvoudig: dat kan door uw belangstelling aan te geven.

Als het nieuwe rVDM is ingevoerd op 1 januari 2023, dan verandert daarmee ook de manier waarop u uw gegevens verstrekt. De gegevens die u nu op het VDM invult, geeft  u straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal door. Daardoor heeft u vooraf al informatie nodig over bijvoorbeeld de leverancier, afnemer, locaties en de dierlijke mest. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens heeft. Zo voorkomt u dat u geen dierlijke mest kunt vervoeren. Dit zorgt voor betere en actuelere inzichten in uw vervoersgegevens.  Als u meedoet met de pilot, dan kunt u alvast met deze nieuwe manier van werken oefenen. En bent u beter voorbereid als het rVDM wordt ingevoerd.

Ja, de prestatiekenmerken die opgenomen zijn in bijlage E van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet beschrijven de minimumvereisten waar de gebruikte GR-apparatuur aan moet voldoen. Hier zijn voor het rVDM geen nieuwe eisen aan gesteld. Er kan daardoor blijvend gebruik gemaakt worden van de nu nog voorgeschreven apparatuur.  Wel moet de apparatuur in staat zijn om de gereden routeinformatie op te slaan en beschikbaar te stellen aan de administratie.

Voor bepaald vervoer geldt dat er geen verplichting is tot het wegen, bemonsteren en analyseren van de dierlijke mest en dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een geregistreerde intermediair met geregistreerde GR-apparatuur.

Als dergelijk vervoer toch wordt uitgevoerd door een geregistreerde intermediair mét geregistreerde GR-apparatuur dan blijft de vrijstelling voor het bemonsteren van de vracht gelden. In deze gevallen zal er met de komst van rVDM echter wel een laad- en losmelding verzonden moeten worden aan het rVDM-systeem maar hoeven de gegevens die betrekking hebben op het monster niet mee gestuurd te worden.

Ook bij het vervoer van champost moet er straks gebruik gemaakt worden van een geregistreerde intermediair met geregistreerde GR-apparatuur, maar hoeft de vracht niet gewogen, bemonsterd en geanalyseerd te worden. Ook bij dit vervoer moet er wel een laad- en losmelding verzonden worden aan het rVDM-systeem maar hoeven de gegevens die betrekking hebben op het monster niet mee gestuurd te worden.

Nee, ook met de komst van rVDM wordt het niet verplicht om de weegcomputer van het aanboord-weegsysteem te koppelen aan het GR-systeem.

Direct na het wegen moeten met de weegmelding de volgende gegevens aan rVDM worden verstuurd:

 1. Het rVDM-nummer van de vracht dierlijke mest die is gewogen
 2. De datum en het tijdstip van de gewichtsbepaling
 3. Het vastgestelde gewicht van de vracht dierlijke mest
 4. De locatie waar de gewichtsbepaling heeft plaatsgevonden (adres of GPS gegevens van de locatie)

Tijdens het vervoer heeft u een of meer weegbonnen bij u. Deze bonnen komen uit één of meer weeginstallaties. De bon is een papieren of een elektronisch bewijs. Bewaar na het wegen het bewijs in elk geval 5 jaar. Op de weegbon staat:

 1. Het gewicht;
 2. De datum en het tijdstip van wegen;
 3. De identificatie van de weeginstallatie;
 4. Bij een weegbrug: Het kenteken van het vervoermiddel.

Met de sector is een analyse gemaakt van het nieuwe systeem. Dit is aanleiding om een aantal wijzigingen door te voeren in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zoals die eerder is gepubliceerd. Daar wordt nu aan gewerkt. Ook heeft dit geleid tot een nadere aanpassing van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zoals die eerder is genotificeerd (link naar Urm). Voordat de gewijzigde Urm wordt aangeboden aan de Europese Commissie, zal een internetconsultatie starten. Meer informatie volgt op deze site.

Op dit moment verandert er nog niets voor u. De huidige regelgeving voor het verantwoorden van het vervoer van dierlijke meststoffen blijft van toepassing. Maar u kunt nu wel al kennis nemen van de nieuwe regelgeving. Op de website van RVO (www.rvo.nl/rvdm) informeren we u over de veranderingen en wat u kunt doen om met rVDM te werken. De komende maanden gaan we eerst samen met de sector het nieuwe systeem zorgvuldig testen voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Het systeem moet werkbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom testen we samen met de sector het nieuwe systeem zorgvuldig voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd. In het tweede kwartaal starten de pilots waarin vervoerders vooruitlopend op de nieuwe wetgeving hun transporten kunnen melden via het rVDM-systeem.

Vervoerders en leveranciers die zelf hun mest vervoeren ontvangen binnenkort een bief waarin ze worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de pilot. Meer informatie leest u dan op deze site.

De definitieve invoering van het rVDM-systeem voor alle ondernemers en mesttransporten is voorzien per 1 januari 2023. Hierover heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd in zijn brief van 9 februari 2022.

De meeste gegevens van het transport worden straks vooraf gemeld. Informatie over bijvoorbeeld de leverancier, afnemer, locaties, transportmiddelen en de mest is dan al nodig. Het is belangrijk om al voor het transport de juiste gegevens te hebben. Zo wordt voorkomen dat geen mest kan worden vervoerd.

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen waardoor meststromen beter gevolgd kunnen worden. Dit voornemen is in september 2018 aangekondigd in het rapport Versterkte Handhavingsstrategie Mest. Hieruit volgde het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM (Ubm rVDM). Dit besluit regelt de invoering van een digitale verantwoording van mesttransporten. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) wordt de digitale verantwoording verder ingevuld. Daarnaast wordt in de Urm uitgewerkt welke transportregels in specifieke situaties gelden.

Voor het verantwoorden van meststoffen worden de gevraagde gegevens in een serie van meldingen per transport doorgegeven aan rVDM van de toezichthoudende instantie (NVWA) die namens de minister optreedt. Het rVDM bestaat voor u uit 6 meldingen. Achtereenvolgens zijn dat: de vooraanmelding, de startmelding, de laadmelding, de weegmelding, de losmelding en de bevestigingsmelding door de leverancier en afnemer van mest. Afhankelijk van de specifieke situatie waarop een transport betrekking heeft kunnen er andere verplichtingen zijn voor de door te geven meldingen. De meldingen in het vervoersproces zijn relevant voor de verantwoording van het mesttransport. Zie ook www.rvo.nl/rvdm.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) bevat voorschriften over onder meer de verhandeling, het gebruik, de opslag, de productie, het vervoer en de verwerking van mest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten.

In de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS) staan meerdere sporen om fraude aan te pakken die zich richten op preventie of repressie. Behalve de preventieve maatregelen met inzet van moderne technologie voor het doorgeven van meldingen van mesttransporten zet de Minister repressief ook de toezichts- en handhavingscapaciteit gerichter in. Zo wordt er verder gewerkt aan verbetering van de risicoanalyses om gebieden en delen van de mestketen te identificeren waar het risico van niet-naleving het grootst is. En ook versterken we de handhavende instanties.

Het digitale en realtime systeem van de overheid zorgt voor beter inzicht en verantwoording van vervoersstromen. Ingezet wordt op een gelijk speelveld voor ondernemers. Het wordt mogelijk om gericht en real time te controleren op afwijkende transportbewegingen. Bovendien maakt digitalisering het mogelijk om fraudeurs sneller en effectiever aan te pakken.

Niet naleving van de regelgeving bij transport van mest leidde breed in de samenleving en bij de Europese commissie tot een oproep om strengere en betere handhaving van het mestbeleid. Zowel de overheid en de sector zetten in op transparante verantwoording van mesttransporten. Transparantie kan fraude voorkomen en draagt bij aan een gerichtere aanpak van de risico nemende bedrijven.

Het papieren Vervoersbewijs Dierlijke meststoffen (VDM) maakt straks plaats voor een set digitale berichten, die samen het nieuwe digitale vervoersbewijs vormen. Hiermee worden berichten met informatie over een mesttransport onmiddellijk, efficiënt en zo veel mogelijk geautomatiseerd naar de overheid gestuurd.

Door digitale en realtime verantwoording van mesttransporten zal de naleving van regelgeving door ondernemers verbeteren en is er meer inzicht in de meststromen. Het is een robuust systeem waarmee fraude wordt tegengegaan. Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM digitaal gemeld bij RVO. Sinds de invoering van het huidige stelsel is er veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Het nieuwe systeem speelt hierop in waardoor de transporten van dierlijke mest digitaal, vooraf en in realtime geregistreerd kunnen worden.  

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.