Verantwoord Mesttransportrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Vraag en Antwoord

Vragen en antwoorden over rVDM. 

Er wordt veel tijd en energie gestoken in de invoering van ‘realtime’ verantwoording van dierlijke mesttransporten. Om dit voor elkaar te krijgen trekken we als overheid, sectorpartijen en leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen (BMS) en GPS-apparatuur samen op. Het ministerie van LNV streeft naar publicatie van regelgeving in het eerste kwartaal van 2021. In de tussentijd werken we aan een implementatieplan met een realistische planning voor het invoeren van het rVDM-systeem dat dan meer duidelijkheid zal geven. Dit betekent dat de ingangsdatum van het systeem niet gelijk staat aan de publicatiedatum van de Urm.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) bevat voorschriften over onder meer de verhandeling, het gebruik, de opslag, de productie, het vervoer en de verwerking van mest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten.

Voor het verantwoorden van meststoffen worden de gevraagde gegevens in een serie van meldingen per transport doorgegeven aan rVDM van de toezichthoudende instantie (NVWA) die namens de minister optreedt. De volledige serie meldingen betreft achtereenvolgens de vooraanmelding, startmelding, laadmelding, melding met het gewogen gewicht, losmelding en een accordering van het plaatsgevonden mesttransport door de leverancier en afnemer van mest. Afhankelijk van de specifieke situatie waarop een transport betrekking heeft kunnen er andere verplichtingen zijn voor de door te geven meldingen. De meldingen in het vervoersproces zijn relevant voor de verantwoording van het mesttransport.

In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) zijn onder andere aanpassingen opgenomen op het vervoer bij transporten waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van voertuigen van geregistreerde intermediairs die voorzien zijn van apparatuur voor automatische gegevensregistratie (GR-apparatuur). Voor dit vervoer dat bestaat uit meerdere transporten, kan onder bepaalde voorwaarden het geïntroduceerde verzamelmelding rVDM gebruikt worden.

Voor transporten van mestkorrels vervalt de eerder voorgenomen verplichting voor het gebruik van rVDM. Wel vindt er nog nader onderzoek plaats over een alternatief voor de verantwoording van de afzet van mestkorrels.

Bij het transport van de afvoer van champost wordt de verplichting van het onverwijld wegen van de vervoerde hoeveelheid aangepast in het moeten opgeven van het geschatte gewicht dat met het transport is gemoeid.

In de toelichting bij de Urm staan alle situaties beschreven.

In de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS) staan meerdere sporen om fraude aan te pakken die zich richten op preventie of repressie. Behalve de preventieve maatregelen met inzet van moderne technologie voor het doorgeven van meldingen van mesttransporten zet de Minister repressief ook de toezichts- en handhavingscapaciteit gerichter in. Zo wordt er verder gewerkt aan verbetering van de risicoanalyses om gebieden en delen van de mestketen te identificeren waar het risico van niet-naleving het grootst is. En ook versterken we de handhavende instanties.

Het digitale en realtime systeem van de overheid zorgt voor beter inzicht en verantwoording van vervoersstromen. Ingezet wordt op een gelijk speelveld voor ondernemers. Het wordt mogelijk om gericht en real time te controleren op afwijkende transportbewegingen. Bovendien maakt digitalisering het mogelijk om fraudeurs sneller en effectiever aan te pakken.

Niet naleving van de regelgeving bij transport van mest leidde breed in de samenleving en bij de Europese commissie tot een oproep om strengere en betere handhaving van het mestbeleid. Zowel de overheid en de sector zetten in op transparante verantwoording van mesttransporten. Transparantie kan fraude voorkomen en draagt bij aan een gerichtere aanpak van de risico nemende bedrijven.

Het papieren Vervoersbewijs Dierlijke meststoffen (VDM) maakt straks plaats voor een set digitale berichten, die samen het nieuwe digitale vervoersbewijs vormen. Hiermee worden berichten met informatie over een mesttransport onmiddellijk, efficiënt en zo veel mogelijk geautomatiseerd naar de overheid gestuurd.

De inbreng wordt verwerkt in de definitieve regelgeving. Op dit moment is het nog een voorgenomen regelgeving waarop iedereen kan reageren (consultatie).

Door digitale en realtime verantwoording van mesttransporten zal de naleving van regelgeving door ondernemers verbeteren en is er meer inzicht in de meststromen. Het is een robuust systeem waarmee fraude wordt tegengegaan. Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM digitaal gemeld bij RVO. Sinds de invoering van het huidige stelsel is er veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Het nieuwe systeem speelt hierop in waardoor de transporten van dierlijke mest digitaal, vooraf en in realtime geregistreerd kunnen worden.  

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen waardoor meststromen beter gevolgd kunnen worden. Dit voornemen is in september 2018 aangekondigd in het rapport Versterkte Handhavingsstrategie Mest. Hieruit volgde het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM (Ubm rVDM). Dit besluit regelt de invoering van een digitale verantwoording van mesttransporten. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) wordt de digitale verantwoording verder ingevuld. Daarnaast wordt in de Urm uitgewerkt welke transportregels in specifieke situaties gelden. Daarop kan dus nu in de consultatie gereageerd worden.

Reageren kon tot 7 september 23.59 uur. De consultatie is inmiddels gesloten. De consultatie verliep via www.internetconsultatie.nl. Daar vindt u alle consultaties over concept-regelingen vermeld waarop u kunt reageren. Ook via de zoekfunctie kunt u openstaande consultaties zoeken en bekijken. Voor de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) zoekt u op ‘Wijziging Urm i.v.m. digitale verantwoording vervoer meststoffen’.

U kunt ook rechtstreeks naar deze consultatie gaan via www.internetconsultatie.nl/urmrvdm

Op 10 augustus 2020 start de internetconsultatie over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten. Iedereen kan via www.internetconsultatie.nl/urmrvdm schriftelijk reageren op de aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten met de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Zo kan iemand zijn of haar visie op de nieuwe regelgeving en de bijbehorende toelichting meegeven aan de Minister. De Urm bevat voorschriften over onder meer de verhandeling, het gebruik, de opslag, de productie, het vervoer en de verwerking van mest. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten.

Iedereen had de gelegenheid schriftelijk te reageren op de voorgenomen Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Deze internetconsultatie is open geweest tot 7 september 23.59 uur.

Cookie-instellingen